Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > Elektronický dovoz

Elektronický dovoz

eDovoz - najnovšie informácie pre deklarantov o benefitoch, fázach a termínoch nasadzovania, novej funkcionalite a zmenách v rámci colného konania

Elektronické colné konanie v dovoze:

- bezpapierové colné konanie pri dovoze tovarov z tretích krajín do SR vrátane výmeru cla, dane z pridanej hodnoty a rôznych iných poplatkov,

- podávanie colných vyhlásení podpísaných zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej podateľne CEP,

- zrýchlenie procesu colného konania a zvýšenie štandardu služieb colných úradov v Slovenskej republike.

Benefity eDovozu pre podnikateľov

Urýchlenie a zefektívnenie procesu colného konania
- podanie colného vyhlásenia online namiesto návštevy na CÚ,
- okamžitá odozva z CÚ o stave konania,
- zníženie administratívneho zaťaženia colného konania.

Znižovanie finančných nákladov na strane firmy
- úspora času pri colnom konaní prinesie úsporu finančných nákladov,
- uľahčenie legálneho obchodovania,
- automatizácia sprievodných úkonov súvisiacich s colným konaním (napr.

  zabezpečenie colného dlhu, licencie, certifikáty).

Harmonizácia postupov colného konania
- eliminácia nejednotného vybavovania na rôznych CÚ,
- zjednotenie formátu správ na rozhraní deklarantov a CÚ,
- centralizácia databáz.

Ďalšie:
- zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských firiem vytvorením možnosti   

  obchodovania v režime 24/7,
- Slovensko sa stane súčasťou jednotného európskeho konceptu eCustoms,
- zvýšenie atraktivity SVK pre nových investorov, potenciálnych obchodných

   partnerov, dodávateľov, odberateľov.

eDovozFáza A

1. máj 2016 - zavedenie do prevádzky a zapracovanie legislatívnych nárokov a požiadaviek Colného kódexu Únie.

Štandardné postupy:

- štandardné colné vyhlásenie pre režim voľný obeh a osobitný režim.

Zjednodušené postupy:

- zavedenie do prevádzky po udelení nového povolenia  (najskôr 1. júna 2016),

- zjednodušené colné vyhlásenie a jednorazová žiadosť o osobitné režimy – žiadosť formou elektronického colného vyhlásenia,

- zjednodušený postup zápisom do evidencie deklaranta – povolenie ZP,

- zjednodušený postup zjednodušeného colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie deklaranta.

eDovozFáza B

31. decembra 2016 = zavedenie evidencie colných vyhlásení pre neobchodný tovar .

Nové funkcionality:

- zasielanie elektronických príloh k colnému vyhláseniu (napr. faktúry a nákladné listy).  Eliminácia nutnosti prítomnosti deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní,

- automatizované uvoľnenie zabezpečenia colného dlhu,

- automatizované spracovanie skladovej evidencie,

- vytváranie a poskytovanie rôznych štatistík a štatistických údajov o dovoze tovarov z tretích krajín do Slovenskej republiky,

- komunikácia a poskytovanie údajov v elektronickej podobe ďalším informačným systémom v štátnej správe Slovenskej republiky.

Zmeny v rámci colného konania

1. mája 2016 = priamy dopad na funkcionalitu systému eDovoz

Osobitný colný režim

- colné uskladňovanie

- verejný colný sklad typu I, II, III

- súkromný colný sklad

- slobodné pásmo

- dočasné použitie

- s úplným oslobodením od dovozného cla

- s čiastočným oslobodením od dovozného cla

- konečné použitie

- aktívny zušľachťovací styk

- pasívny zušľachťovací styk

- prepracovanie pod colným dohľadom

- aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia

- colný sklad typu D

- slobodné colné sklady

- slobodné pásmo typu II

- návrh vyhlášky Ministerstva financií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- do 14. marca 2016 na portáli právnych predpisov (http://lt.justice.gov.sk) uverejnený za účelom medzirezortného pripomienkového konania

Komunikácia s FS

Otázky k eDovoz:

call centrum 048/43 17 222

odoslaním písomnej otázky prostredníctvom formulára na

https://www.financnasprava.sk/sk/ako-s-nami-komunikovat

Admin | 11.4.2016, 13:00