Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > Modernized Customs Code (MCC)

Modernized Customs Code (MCC)

Uvádzame ďalší článok zo série:
"Očakávané zmeny v elektronizácii colného konania"- MCC

Modernized Customs Code (MCC)

Modernizovaný Colný Kódex (MCC) bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskeho Spoločenstva č. L145 dňa 4. júna 2008 ako nariadenie Európskej komisie,ďalej ako nariadenie č 450/2008 Európskeho parlamentu z 23. apríla 2008. Plné zavedenie členskými štátmi je plánované s výhľadom do roku 2020.

 

Prečo MCC ?

Colné správy členských štátov EU vyvinuli svoje IT systémy, s cieľom zmierniť negatívne dopady „papierového spracovania“ a zlepšiť kontrolu toku tovaru do a zo Spoločenstva.
Tieto systémy sa však líšia od členského štátu do členského štátu a nedostatok spoločných noriem pre využitie IT v oblasti ciel (s výnimkou NCTS) účinne bráni elektronickej komunikácii medzi týmito systémami. To oslabuje efektivitu colného vybavenia a kontroly z hľadiska rizika v rámci vnútorného trhu. Táto situácia je tiež v rozpore so súčasnou politikou pre uľahčenie medzinárodného obchodu a posilnenie bezpečnosti a zabezpečenie kontroly na vonkajších hraniciach Spoločenstva .


Ciele projektu MCC

 • Zjednodušenie colných režimov a postupov, úprava pravidiel k spoločným
  štandardom pre IT systémy si vyžaduje:
 • Realizovať e-government iniciatívy v oblasti colníctva
 •  Splniť záväzok "lepšej regulácie" v tejto oblasti aplikáciou menej zložitých
  a štruktúrovaných pravidiel a preskupením viacerých nariadení
 • Posilniť konkurencieschopnosť spoločností podnikajúcich v Spoločenstve a so Spoločenstvom, a tak podporiť hospodársky rast;
 • Zvýšiť bezpečnosť na vonkajších hraniciach zavedením spoločných noriem (vrátane analýzy rizík), ktoré budú zavedené a riadené prostredníctvom spoločného IT frameworku
 • Znížiť riziko podvodov
 • Prispieť k väčšej podpore ostatných politík Spoločenstva, ako sú nepriame dane,
  poľnohospodárstvo, obchod, životné prostredie, zdravie a ochrana spotrebiteľa.

Pozitívne dopady MCC

Pozitívne vplyvy sa majú prejaviť nižšími nákladmi na colné konanie, vďaka nasledovným efektom:

 • Zjednodušenie postupov
 • Väčšia konkurencia medzi poskytovateľmi colných služieb v celom Spoločenstve, vzhľadom k štandardným postupom a požiadavkám na údaje
 • Spoločné garancie pre využitie niekoľkých postupov, platné v celom Spoločenstve
 • Pan-Európske postupy pre spoločnosti, ktoré podnikajú v niekoľkých členských štátoch
 • Zvýšenie transparentnosti a väčšej jednotnosti pri uplatňovaní colných predpisov
 • Lepšie rozmiestnenie ľudských zdrojov do rizikových oblastí, a tým zvýšiť bezpečnosť a znížiť riziko nezrovnalostí.

Centralised clearance (CC)

"Centralizované preclenie" má umožniť, aby dovozca, ktorý má autorizáciu (Single Authorisation) k obom colným úradom pre deklaráciu aj pre zaplatenie cla, zaplatiť clo Colnej správe svojho členského štátu, bez ohľadu na miesto dovozu a miesto určenia tovaru v rámci EÚ. Avšak, podľa aktuálnych pravidiel pre platbu DPH, dovozcovia aj pri využití CC budú aj naďalej podliehať povinnosti platiť DPH v príslušnom členskom štáte fyzického dodanania tovaru.

 

CC umožní hospodárskym subjektom centralizovať a integrovať účtovnícke, logistické a distribučné funkcie s následnými úsporami v administratívnych a transakčných nákladoch, a tým dosiahnuť skutočné zjednodušenie.

emil  | 19.1.2012, 10:50