Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Registračná autorita > Elektronický podpis

Vykonávame certifikačnú činnosť pre širokú verejnosť v zmysle zákona 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise:

  • prijímanie žiadostí o vydanie certifikátov
  • overovanie totožnosti žiadateľov
  • odovzdávanie vydaných certifikátov držiteľom

Spoločnosť dFlex NItra spol. s.r.o. je Registračnou autoritou (RA) certifikačnej autority DTCA

Produkty RA sú potrebné pri elektronickej komunikácii nášho softvéru eColko s Colnou Správou v nasledovných oblastiach:

Elektronická komunikácia pri podávaní colných vyhlásení do režimu tranzit, pri ukončení režimu tranzit a pri správe záruky s úradom prijímania záruk v systéme NCTS

Elektronická komunikácia pre podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze (GDS)

Elektronická komunikácia pri podávaní colných vyhlásení vo vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze

Elektronická komunikácia pre podávanie a prijímanie správ pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v rámci systému EMCS (elektronický sprievodný administratívny dokument, správa o prijatí).

Produkty RA sú potrebné aj pri elektronickej komunikácii iných subjektov so štátnou správou.
Podľa §14 z.563/2009 o správe daní - daňový poriadok  je od 1. januára 2012 pre daňové subjekty SR predpísaná povinnosť doručovať podania daňovému alebo colnému orgánu SR elektronicky.
Táto povinnosť bude platiť pre všetkých plátcov DPH, daňových poradcov a advokátov za daňový subjekt ktorý zastupujú pri správe daní.