Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Produkty > eDflex > eDataReview

eDataReview - Modul pre tvorbu výstupov z rôznych zdrojov

Špecializovaný databázový prehliadač, ktorého cieľom je administrácia a plánovanie databázových (DB) prehľadov a štatistické výpisy. DB dotazy sa tvoria prostredníctvom SQL dotazov, pričom tieto je možné zapisovať manuálne alebo prostredníctvom dynamického pomocníka.

Významnou črtou aplikácie je možnosť konfigurácie  tak, aby určitá rola (skupina používateľov) mala prístup len k stanoveným štruktúram databázy. Navyše jednotlivé fyzické názvy prvkov (napr. názvy tabuliek a atribútov) je možné konfiguráciou systému nazvať logickými názvami (napr. fyzický názov tabuľky evidstat je možné konfiguráciou zmeniť na logický názov Evidencia štatistík a pod). Toto je dôležité pre používateľov, ktorí nemajú znalosť DB štruktúr.

Charakteristika riešenia:

· Intranetový nástroj s použitím tenkého web klienta
· Možnosť tvorby a archivácie vlastných dotazov
· Príprava preddefinovaných dotazov
· Administrácia používateľov v roliach
· Možnosť parametrizácie dotazov a ich opakované spúšťanie s rozdielnymi hodnotami parametrov
· Viditeľnosť výsledkov dotazov podľa používateľských rolí a konfigurácie aplikácie
· Prezentácia výsledkov do rôznych formátov
· Konfigurovateľnosť pre rôzne DBMS

Všeobecné požiadavky na SW a HW pre eDataReview:

· pracovné stanice pracujúce na OS MS Windows 2000/XP Professional
· pripojenie do LAN s prepojením do WAN
· nainštalovaný prehliadač Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyššie
· Adobe Acrobat Reader 5.05 a vyšší

Požiadavky na hardvér pre OS Windows 2000/XP Professional pre MSIE verzia 6.0:
· procesor Pentium III 1,0 GHz a vyšší,
· operačná pamäť min. 128 MB, disk min. 100 MB,
· SVGA (800x600) alebo vyšší, 256 farieb

Referencie:

Colná správa Slovenskej republiky

Kompletný dokument o aplikácii

spolu s ďalšími zaujímavými dokumentmi si môžete stiahnuť tu:
Downloads >>>