Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > Evidencia Registratúry

 Evidencia Registratúry

 

Riešenie Evidencia Registratúry (ER) poskytuje moduly a nástroje pre elektronickú evidenciu registratúrnych záznamov v zmysle zákona 395/2002 .

 

Riešenie ER umožňuje sledovať  celý životný cyklus komponentov registratúry (dokumentov a iných médií) od ich prípravy, tvorby až po zaradenie do registratúrneho denníka  a vyradenie. ER pokrýva evidenciu záznamov v elektronickej forme aj v papierovej forme, ktorá je aktuálne požadovaná v zmysle platnej legislatívy.


Dôležitou vlastnosťou ER je integrácia so systémom pre správu dokumentov (Dokument manažment).

Správca registratúry získava s riešením ER nástroje na vedenie registratúry v zmysle platného
Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu:

 

  • centrálna tvorba registratúrneho denníka
  • zaraďovanie registratúrnych záznamov do spisov
  • automatizované uzatváranie a vyraďovanie spisov


 

 Ukážka časti Registratúrneho plánu - Vecné skupiny: