Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > Evidencia Registratúry > Implementácia

Nastavenie Evidencie Registratúry

Pred spustením práce v ER je potrebné nastaviť základné parametre:

  • Registratúrny plán (identifikácia, časová platnosť)
  • Agendy Registratúrneho plánu
  • Vecné skupiny (Podskupiny dokumentov, znaky vyraďovania, lehoty uloženia)
  • Subjekty a adresáre (subjekty s ktorými sa komunikuje a ich adresy)

Nastavenie Dokument manažnentu


Dokument manažment je integrálnou súčasťou ER, preto je vhodné pred nábehom riešenia ER pripraviť:

  • Podnikové šablóny dokumentov (Word)
  • Elektronické šanóny dokumentov (nadväznosť na Registratúrny plán)

Nastavenie prístupových práv

Riešenie ER je určené pre všetky skupiny pracovníkov ktorí majú mať prístup k podnikovému Dokument manažmentu z hľadiska ich úloh a zodpovednosti. ER umožňuje nastaviť rôzne prístupové práva pre rôzne skupiny pracovníkov.

 

Ukážka časti Registratúrneho záznamu: