Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > Evidencia Registratúry > Používatelia

Manažment podniku získava kontrolu nad obehom najdôležitejších podnikových dokumentov podliehajúcich Registratúrnemu plánu. S využitím integrovaného Dokument Manažmentu sa do podnikových procesov zavádza nová kvalita viditeľná navonok (obchodné procesy, komunikácia) aj vnútorne (riadenie a komunikácia). Prístup k dokumentom a vyhľadanie historicky dôležitých informácií je prirodeznou súčasťou riešenia ER.


Pracovníci podniku získavajú nástroje na prístup k dokumentom a tvorbu dokumentov v zmysle podnikovej stratégie. Pavidlá a procesy použitého Dokument manažmentu sú nastavené v súlade s Registratúrnym plánom, čo značne zjednodušuje celý systém tvorby Registratúrneho denníka a Spisov.

 

Ukážka elektronického šanónu z registratúrnej knižnice dokumentov: