Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > BI > Architektúra

 

Z pohľadu SW architektúry BI systémy sú navrhované v niekoľkých vrstvách, resp. niekoľkými základnými službami: Dátové služby – zdroje ( Master data,ETL processing, Data Profiling) a úložištia (data WareHousing), Reportové služby, Analytické služby, Publikačné a knižničné/dokumentačné služby.

Integračné služby - Dátové zdroje

Aj Excel aj MS SQL, či QlickView umožňujú prepojenie na dátové zdroje alebo získavanie dát z rôznych zdrojov ako napríklad sú databázy (Oracle, MS SQL, MySQL, SAP, DB2, Hyperion Essbase, Sp lists, SQL Azure, Teradata, OLE DB, ODBC, Native Connectors,...), web stránky (html), iné tabuľky či zostavy atď. (xls, csv, mdb, txt, xml, ... ). Pričom najsofistikovanejšie prostredie poskytuje MS SQL so svojimi integračnými službami (ETL Processing, Data Profilling), či službami master data managementu.

Reporty

Budovanie reportov umožňujú nástroje ako MS SQL Reporting Services (Report manažér, Self Service Reporting, Embedded Reporting) a  MS Excel... Prezentácia je možná prostredníctvom web rozhrania, alebo prostredníctvom samostatných súborov.

Analytické služby

OLAP

Pre flexibilnejšiu analýzu dát a pohľady z najrôznejších uhlov a perspektív slúžia dátové štruktúry modelované nad dátovým skladom ako dátové kocky – OLAP (on line analytical processing). Obsahujú miery a dimenzie, ktoré spolu so zbieraným atribútmi dávajú mieram význam. Atribúty bývajú spravidla hierarchicky usporiadané podľa napr. času, zákazníkov - oblastí, produktov, odvetví/oddelení, technických zariadení, geografického rozmiestnenia udalostí/zariadení. Využívajú sa pre aplikácie ako napr. hodnotenie technického stavu zariadení, hodnotenie obchodu, saturácie trhu, hodnotenie ekonomiky odvetví/zariadení/činností,...

Pre získanie takýchto pohľadov je možné použiť kontingenčné tabuľky aplikácie Excel aj s doplnkom PowerPivot, ktoré sa dajú publikovať  priamo klientskou aplikáciou Excel, alebo vo vopred pripravenom prostredí MS Sharepoint (Excel services). Samozrejme pre robustnejšie riešenia je vhodnejšie použiť prostredie MS SQL s report manažérom a designerom, či Sharepointom.

Data Mining

Pre tento druh dátových analýz je nutné použiť nástroje ťažšieho kalibru, ktoré sú obsiahnuté v MS SQL. Typické aplikácie pre tento druh analýz sú napr.: odhaľovanie dátových závislostí (príčiny zvýšenej, alebo zníženej chorobnosti), odhaľovanie poistných podvodov, výpočet/predvídanie budúceho vývoja,...

Na prezeranie výsledkov dataminigu je možné použiť techniku reportov, alebo klientske aplikácie Excel a Visio.

PowerPivot – samoobslužný klientsky prístup

Aplikácia MS Excel umožňuje BI analýzy v odpojenom režime prostredníctvom Pivot Table Services. Prídavný softvér PowerPivot mení pohľad na BI a sprístupňuje nielen výsledky vopred zadaných analýz, ale aj ich tvorbu konečnému používateľov – konzumentovi. Výrazne sa tak mení flexibilita a zrýchľuje prístup k realizácii rôznych výstupných variant a pohľadov, bez potreby oslovovania analytikov špecialistov, či IT oddelenia. Zrýchľuje sa tým  cyklus analýza – výstupy. Pre modelovanie v tomto prostredí  slúži užívateľsky zrozumiteľný a Excelu podobný jazyk DAX (data analysis expression). Získané modely je možné publikovať na portáli SharePoint 2010 (Enterprise CAL) prostredníctvom Excel services s pridanými PowerPivot Services.

Publikovanie

Klientské nástroje: MS Office 2010 a Web nástroje: SharePoint 2010 ako middleware nástroj.

Hotové reporty je možné sprístupňovať rôznou formou – pre mobilné - tabletové aplikácie (iOS, Android, Widows mobile), web portálovými riešeniami (on demand – Report Manager, Rreport Server, SP web parts, SP Integrated mode, ...), alebo len ako súbory - elektronickou poštou. Ukladanie – doručovanie reportov je potom možné v rôznych formátoch FileShare, FTP, XLS, PDF, TIFF, web(HTML), CSV...