Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > eCOLKO > Nástroje

 

eCOLKO komplexné riešenie

 

eCOLKO je riešenie vyvinuté spoločnostou dFlex Nitra spol. s r.o. poskytované verejnosti
(prevažne Customs Broker-om) za účelom elektronického podávania colných deklarácií v režimoch Dovoz, Vývoz, Tranzit a  INTRASTAT.


Okrem toho riešenie poskytuje spracovanie ostatných dokladov a vedenie agendy v súvislosti s colným konaním.

Riešenie je pripravené poskytovať služby multijazyčne a v prípade certifikácie môže komunikovať so všetkými colnými správami EÚ, prípadne Spoločného tranzitného dohovoru.

 

Moduly riešenia eCOLKO

eTRANZIT

Dočasný sklad

eJCD
eOCD
eINTRASTAT

Colný Sklad

AZS

Fakturácia služieb

EMCS

eMailer

 

eTRANZIT

Aplikácia zabezpečuje komunikáciu obchodníka cez Národnú Tranzitnú Aplikáciu s príslušným Colným úradom . Základnou podmienkou využívania aplikácie je vydanie Povolenia na používanie elektronického colného konania. V súčasnosti platné povolenie bude nahradené novým. Cez výmenu správ odosielateľ i príjemca komunikujú s Národnou Tranzitnou Aplikáciou od začiatku až do ukončenia tranzitnej operácie.


eTRANZIT využijú špedicné spoločnosti, dovozcovia a vývozcovia, customs brokeri na deklaráciu tovaru určeného k vývozu a dovozu z tretích krajín.

 

Funkcionality modulu eTRANZIT

 • Predpríprava deklarácie, uloženie (možnost použitia normálneho a zjednodušeného postupu) a
  kontroly správnosti vyplnenia
 • Podávania TIR deklarácií
 • Zaslanie korektnej deklarácie do Národnej Tranzitnej Aplikácie
 • Tlač Sprievodných Tranzitných dokladov pri Zjednodušenom postupe
 • Kontroly na databázu hladaných osôb EÚ v zmysle rezolúcie bezpečnostnej rady OSN 1373/2001 na boj
  proti terorizmu a nariadenia EÚ c. 2580/2001 – 881/2002
 • Funkcionality zabezpečujúce a monitorujúce životný cyklus tranzitnej deklarácie na strane odosielateľa alebo
  príjemcu v súlade s princípmi tranzitného EÚ systému – NCTS. (napr. info o kontrole, prepustení tovaru do
  režimu tranzitu, dodaní a vybavení tovaru, evidovanie príchodu, sledovanie vykládky a uvolnenia
  tovaru atď.

Dočasný sklad

Dočasný sklad – modul je realizovaný ako integrálna súčasť modulu eTranzit. Zabezpečuje  správu dokladov v „režime“ Dočasného uskladnenia s odpisom, na úrovni tovarových položiek.  Disponibilné položky tranzitov umožňujú následné generovanie dokladov JCD, MCK a Tranzit. Alternatívne je  k dispozícii manuálna správa relačných dokladov. Súčasťou funkcionality je komplexná evidencia relácií dokladov a ich položiek.

eJCD

Deklaračný modul, ktorý slúži pre zabezpečenie výmeru a výber colného dlhu, registráciu a sledovanie tovaru pod colným dohladom.

Výstup pre colnú správu je generovaný do elektronickej správy vo forme XML. V režimoch, kde je už
zavedená elektronická komunikácia zo strany systémov colnej správy umožňuje tento modul aktuálny kontakt špedicných firiem (deklarantov, customs broker-ov,...) s príslušným colným úradom Colnej správy a monitoruje životný cykluus JCD deklarácie bez manuálnych zásahov používateľa.

 

Modul umožňuje vyplnenie deklarácie vo forme zodpovedajúcej tlačivu podľa predpisu EÚ. Samozrejmosťou je Tlačový výstup do predtlačených papierových dokladov.


Základom spracovania je podávanie a sledovanie životného cyklu deklarácií Jednotných Colných Dokladov (JCD).
Každý stav predstavuje logicky ucelené činnosti, vyjadrujúce určitú fázu životného cyklu JCD. Podľa spôsobu vybavovania môže byť deklarácia JCD podávaná ako deklarácia v Normálnom postupe (NP) - JCD alebo 

Zjednodušenom postupe (ZP) - ZJCD. Pri Zjednodušenom postupe prichádza v definovaných fázach ku
generovaniu sumárneho JCD, pričom toto môže obsahovať sumarizáciu jedného alebo viacerých ZJCD, vrátane všetkých kontrol na existujúce a známe pravidlá s možnosťou kontroly na databázu hľadaných osôb EÚ v zmysle
rezolúcie bezpečnostnej rady OSN 1373/2001 na boj proti terorizmu a nariadenia EÚ c. 2580/2001 – 881/2002.

 

eOCD

eOCD- modul pre Ostatné colné doklady zabezpečuje prípravu deklarácií typu CMR, EUR1, CIM vo forme zodpovedajúcej tlačivu s možnostou tlače do predtlačených papierových dokladov podľa druhu deklarácie.

 

eINTRASTAT

Modul zabezpečuje štatistiku výmeny tovaru so štatútom Spoločenstva medzi členskými štátmi EÚ (intrakomunitárny obchod), ktorý nepodlieha colnej kontrole, ani clu a poplatkom vyberaným v súvislosti s dovozom a vývozom tovaru (Nariadenie Komisie (ES) c. 1982/2004 a 1915/2004).

Z tohto dôvodu nie je potrebné podávat colné deklarácie, ale platí povinnosť podávat INTRASTAT hlásenia pre všetky právnické a fyzické osoby evidované ako platcovia DPH (spravodajské jednotky), u ktorých je hodnota prijatého a odoslaného tovaru vyššia ako stanovená prahová hodnota.
Spravodajská jednotka môže podávať INTRASTAT hlásenie samostatne, alebo poveriť zástupcu.

 

Funkcionality modulu eINTRASTAT

 • Spracovanie štatistických hlásení podľa určených kritérií
 • Vytvorenie štatistického hlásenia s výstupom na tlač, odovzdanie cez médium, zaslanie e-mailom, odoslanie v sieti
 • Spravodajská a zástupcovská verzia aplikácie

Colný Sklad

 

Je určený prevádzkovateľom súkromného alebo verejného colného skladu (ďalej CS). Obsahuje evidenciu majiteľov tovaru, evidenciu tovarových komodít, potrebných doložených dokladov k nim, evidenciu pohybov na sklade - príjemky, výdajky, a na generovanie JCD z týchto pohybov. Umožňuje samostatne sledovať jednotlivé balenia tovaru (napr. metrážny tovar), taktiež umožňuje sledovanie spotrebnej dane na vstupe a výstupe pri tých druhoch tovaru, kde to legislatíva vyžaduje.

Pre potreby colného úradu je možné programom tlačiť doklady o pohyboch tovaru, zjednodušené colné vyhlásenia, tzv. odpisové listy a samozrejme inventúrne prehľady.

AZS

AZS (Aktívny Zušľachťovací Styk) je  modul pre spoločnosti, ktoré nakladajú s tovarom, ktorý je prepustený do režimu Aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia. AZS vychádza z evidencie technicko-hospodárskych noriem spotreby a plánov výroby. Umožňuje vygenerovať výdaj surovín z evidencie surovín a príjemku surovín na sklad s povolením AZS podľa normy.

Fakturácia služieb

Modul Fakturácia služieb deklarácie umožňuje subjektom vykonávajúcim služby deklarácie pre iné firmy s pomocou softwaru eCOLKO sledovať a fakturovať svojim klientom prevedené úkony a služby.
Prehľadnou a jednoduchou formou eviduje zoznamy klientov, k nim sledované služby a zľavy k daným službám ako aj vygenerované faktúry.


Umožňuje sledovať a meniť stav faktúry počas životného cyklu až po splatenie faktúry.
Súčasťou sú štatistické a manažérske reporty, ktoré môžu slúžiť vedúcim pracovníkom k adektvátnemu nastaveniu parametrov zliav pre jednotlivých klientov a služby.

 

EMCS

EMCS je plne internetový modul systému eCOLKO, ktorý pokrýva všetky požadované funkcie pre komunikáciu s EMCS systémom :

 

 • Podanie a registrácia e-AAD
 • Zmena miesta určenia
 • Predloženie reportu o podaní
 • Výstraha alebo zamietnutie e-AAD
 • Stornovanie e-AAD Odosielateľom
 • Proces dodatočného doručovania
 • Pripomienka na ukončenie časového limitu pre zmenu miesta určenia
 • Pripomienka na ukončenie časového limitu pre predloženie reportu o podaní
 • Rozdelenie zásielky o UC1.13 Konzultácia referenčných dát ekonomickými operátormi

Interfejsy EMCS na ERP

Výhodou riešenia pre klientov s väčším objemom dokladov je prepojenie na ERP systémy cez unifikované rozhranie.

 

eMailer

Automatické zasielanie emailov priamo z aplikácie eColko.

Modul pre automatizované a manuálne zasielanie emailových správ o kľúčových operáciách. Základný systém tvorby správ je nastavený všeobecne, avšak môže byť upravený podľa konkrétnych potrieb zákazníka.


Automatické zasielanie mailov o prichode správ SK529A a SK599 v JCD module (vývoz)

 • Zaslanie emailu s požadovaným textom. Text emailu je definovaný v template.
 • Konfigurovateľné zasielanie podpísaných a nepodpísaných správ XML (SK529A a SK599)

Automatické zasielanie mailov pri vytvorení zápisu v module zjednodušených dovozných JCD (MCK)

 • Zasiela sa email s požadovaným textom. Text emailu je definovaný v template
  Manuálne odoslanie informácií o MCK (zjednodušené JCD)
 • V prehľade „eJCD \\ Evidencia zjednodušených JCD \\ Negenerované zJCD“ je možné odoslať manuálne email o danom zápise.