Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > eCOLKO > Vlastnosti

ICS (Import Control System) / Dovoz

 

ICS je spoločný EÚ projekt  pre režim Dovoz. Je založený na elektronickej komunikácii medzi subjektmi (deklaranti), Colnou správou SR a krajinami Dohovoru.

 

eCOLKO obsahuje funkcie pre podávanie deklarácií JCD pre dovoz, poskytuje prehľad o stave deklarácií. Tvorba dokladu JCD pre dovoz v elektronickej forme vychádza z predpísanej špecifikácie CRSR.

 

Pripravené elektronické správy podania (doklady) je potrebné doručovať na Colnú správu prostredníctvom iných prostriedkov (Flash disk,...).

 

Komunikácia prostredníctvom ECK je možná pre funkcionality:

 

  • Predbežného colného vyhlásenia (PCV) na dovoze
  • Predloženie tovaru na Dovoze.

ECS (Export Control System) / Vývoz

ECS je spoločný EÚ projekt  pre režim vývoz. Je založený na elektronickej komunikácii medzi subjektmi (deklaranti), Colnou správou SR a krajinami Dohovoru.

 

eCOLKO obsahuje funkcie pre podávanie deklarácií JCD pre vývoz, poskytuje prehľad o stave deklarácií. Tvorba dokladu JCD pre vývoz v elektronickej forme vychádza z predpísanej špecifikácie CRSR.

 

Pripravené elektronické správy podania (doklady) sú odosielané prostredníctvom ECK elektronicky na Colnú správu .

 

NCTS / Tranzit

Aplikácia eCOLKO zabezpečuje komunikáciu obchodníka cez Národnú Tranzitnú Aplikáciu s príslušným colným úradom . Základnou podmienkou využívania aplikácie je vydanie Povolenia na používanie elektronického colného konania (ECK).

 

Cez výmenu správ odosielateľ i príjemca komunikujú s Národnou Tranzitnou Aplikáciou od začiatku až do ukončenia tranzitnej operácie.

 

Ekonomické režimy

Colné režimy s ekonomickým účinkom nazývané aj jednoducho "Ekonomické režimy" sú zabudované do riešenia eCOLKO tak, aby v maximálnej miere čerpali z evidencií vytvorených v rámci importu a tranzitu (ICS, Tranzit).Ťažiskom spracovania je modul Colný sklad, na ktorý nadväzuje modul Aktívny Zušľachťovací Styk.

 

INTRASTAT

V súvislosti s vybudovaním spoločného trhu členských krajín, výmena tovaru so štatútom Spoločenstva medzi členskými štátmi EÚ bude tzv. vnútroúnijným (intrakomunitárnym) obchodom, ktorý nepodlieha colnej kontrole, ani clu a poplatkom vyberaným v súvislosti s dovozom a vývozom tovaru.

Povinnosť podávať INTRASTAT hlásenia majú všetky právnické a fyzické osoby evidované ako platcovia DPH, u ktorých bude hodnota prijatí a odoslaní tovarov vyššia ako stanovená prahová hodnota. Nazývajú sa spravodajskými jednotkami. Spravodajská jednotka môže podávať INTRASTAT hlásenie buď sama, alebo poverí tzv. zástupcu

EMCS (Excise Movement and Control System)


Elektronický systém pre prepravu a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani je v Slovenskej republike v prevádzke od 1. 4. 2010.
EMCS umožňuje zjednodušenie pohybu tovaru v rámci spoločenstva v režime podmienečného oslobodenia od spotrebnej dane a prispieva k posilneniu aspektov vnútorného trhu v pohybe tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. EMCS zjednodušuje administratívne a obchodné postupy.

 

eCOLKO poskytuje funkcie pre komunikáciu v systéme EMCS:

  • elektronické zasielanie a potvrdenia sprievodného dokladu (elektronický sprievodný doklad EAD)
  • vybavenie prepravy elektronickou cestou - uvoľnenie zablokovaných prostriedkov do piatich pracovných dní po potvrdení prijatia tovaru príjemcom v celej EÚ